Informacje o projekcie Z095

Projekt "Zintegrowane Programy Uczelni" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozowój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Cele oraz efekty projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. 

Cel ten wynika bezpośrednio z problemów opisanych w POWER, jego realizacja przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu szczegółowego osi priorytetowej III.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: 

1. DOT. modułu KOMPETENCJE:

- organizację zajęć warsztatowych z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pielęgniarka - pacjent, pielęgniarka - rodzina / opiekunowie pacjenta, praca w zespole interdyscyplinarnym,

- zadania praktyczne z obszaru kompetencji zawodowych: udział pielęgniarki w Kompleksowej Ocenie Geriatrycznej realizowanych w formie projektowej,

-  wizyty studyjne studentek/studentów w placówkach opieki geriatrycznej.

2. DOT. modułu STAŻE:

- realizację wysokiej jakości staży, zgodnych z Zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży 2014/C 88/01, które będą ukierunkowane na problematykę związaną z przeprowadzaniem zabiegów kosmetycznych u osób starszych przy jednoczesnym położeniu nacisku na elementy właściwej komunikacji z tą grupą wiekową. Ponadto studentki/studenci nabędą pierwsze referencje, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.

3. DOT. modułu 6

- realizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni.

- realizacji szkoleń dla kadry zarządczej uczelni.

- zakup licencji platformy dydaktyczno - szkoleniowej.

 

Wartość Projektu:

1 444 404,00 zł

Wkład Europejskiego Fundusz Społecznego:

1 217 343,69 zł.